LogoS

INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM

Par projektu Nr. 5.3.1.0/17/I/030 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā, 2.kārta”

27.02.2020. SIA “Priekules nami” noslēdza būvniecības līgumu ar SIA “Grobiņas SPMK” par projekta “Ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu pārbūve Priekules pilsētā un Priekules pagasta Saulaines ciemā” ieviešanu.

Plānots, ka pirmie būvdarbi tiks uzsākti marta mēneša beigās, aprīļa mēneša sākumā - Priekules pilsētas Galvenajā ielā un Raiņa ielās, kā arī Tirgoņu, Rīta un Parka ielu sākuma posmos. Būvdarbu izpildes laikā iespējami satiksmes traucējumi un atsevišķu ielu posmu slēgšana. Būvdarbu veicējam ir uzdots izvietot informatīvas ceļa zīmes par slēgto ielu posmu.

 

27.02.2020.

 

 LogoS

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekts Nr. 4.3.1.0/18/A/016

 „Jaunu lietotāju pieslēgšana Priekules centralizētajai siltumapgādes sistēmai”.

 INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM

2019.gada 30. maijā Priekules novada būvvalde izdeva aktu par inženierbūves - siltumtrases Priekulē pieņemšanu ekspluotācijā, līdz ar to Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta Nr. 4.3.1.0/18/A/016 „Jaunu lietotāju pieslēgšana Priekules centralizētajai siltumapgādes sistēmai” turpmāk – projekts) būvniecība ir realizēta.

Projekta realizētājs SIA “Priekules nami”, būvniecības veicējs SIA “Grobiņas SPMK”. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 281 118,74, t.sk. Kohēzijas fonda finanšu instrumenta finansējums EUR 98 365,07.

Projektā ir izbūvēti apakšzemes tīkli 2833,97 m garumā, tādējādi radot iespēju siltumtrasei pieslēgt sešus objektus Priekules pilsētā - Priekules kultūras namu, Sociālā atbalsta centra ēku, SIA “Priekules nami” administratīvo ēku, Priekules novada pašvaldības administratīvo ēku, dzīvojamo māju Liepājas iela 11b un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ēku.

                                                                                                                                                                                                                        06.06.2019.

INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta Nr. 4.3.1.0/18/A/016 „Jaunu lietotāju pieslēgšana Priekules centralizētajai siltumapgādes sistēmai” turpmāk – projekts) ieviešanā, ir veikta siltumtrases izbūve līdz Priekules kultūras namam, šķērsotas dzelzceļa sliedes un izbūvēti pievadi pie SIA “Priekules nami” administratīvās un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ēkas.

                                                                                                                                                                                                                        06.03.2019.

 

 

 LogoS

 

Projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/030 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā, 2.kārta” projekts

“Ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu pārbūve Priekules pilsētā un Priekules pagasta Saulaines ciemā”.

 

INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM

SIA “Priekules nami” iepirkumu komisija 29.04.2019.pieņēma lēmumu piešķirt līguma slēgšanas tiesības iepirkumā “Ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu pārbūve Priekules pilsētā un Priekules pagasta Saulaines ciemā” SIA “Grobiņas SPMK” par līgumcenu (pēc aritmētisko kļūdu labošanas) EUR 4 258 444,59, jo tās iesniegtais piedāvājums bija vienīgais piedāvājums šajā iepirkumā un atbilda visām nolikumā izvirzītajām prasībām.

Patreiz Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk – CFLA) veic pārbaudi projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/030 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā, 2.kārta” projekta “Ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu pārbūve Priekules pilsētā un Priekules pagasta Saulaines ciemā” būvniecības iepirkuma norises pārbaudi.

Lai projektu realizētu, pašvaldība 30.04.2019. lēma lūgt aizņēmu Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju, ņemt ilgtermiņa aizņēmumu.

                                                                                                                                                                                                                            06.06.2019.

 

INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM

Saskaņā ar projekta ieviešanas plānu, patreiz notiek projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/030 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā, 2.kārta” projekta “Ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu pārbūve Priekules pilsētā un Priekules pagasta Saulaines ciemā” būvniecības iepirkums. 

06.03.2019.

 

           

LogoS

2018.gada 25. maijā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Priekules nami” parakstīja līgumu par projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/030 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā, 2.kārta” (turpmāk – projekts) īstenošanu. 


Projekts tiks realizēts 2014. - 2020. gada Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas perioda ietvaros, saskaņā ar Ministru kabineta 21.06.2016. noteikumiem Nr.403 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” īstenošanas noteikumiem”.


Projekta mērķis ir attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas, vienlaikus uzlabojot vides kvalitāti un nodrošinot iedzīvotājus ar normatīvu prasībām atbilstošu dzeramo ūdeni.


Galvenie pasākumi ir jaunu kanalizācijas tīklu izbūve 14,0 km garumā, 6 jaunu kanalizācijas sūkņu staciju izbūve, jauna ūdensvada tīkla izbūve 1,6 km garumā un ūdensvada rekonstrukcija 1,4 km garumā.


Projekta kopējās izmaksas ar PVN ir 3 818 363,12 (EUR 3 155 672,00 bez PVN). Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 2 722 259,48, Kohēzijas fonda finanšu instrumenta finansējums EUR 1 752 710,00. Projekta neattiecināmās izmaksas ir EUR 1 096 103,64 (no kurām EUR 433 412,52 ir ūdensvada izbūves izmaksas un EUR 662 691,12 ir PVN).


Plānots, ka projekta īstenošanas laikā centralizētajai kanalizācijas sistēmai varēs pieslēgties 817 iedzīvotāji. Projektu jārealizē 32 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas brīža.


Pašreiz tiek veikta tehniskā projekta izstrāde (projektēšana), tāpēc šā gada jūnijā zemes īpašniekiem ar pavadvēstuli tiks nosūtīts protokols (2 eksemplāros), lai saskaņotu plānotā kanalizācijas pievada izvietojumu. Pavadvēstulē būs minēts, līdz kuram laikam ir jāsaskaņo pieslēguma vieta un kur protokolu nogādāt.


Tiem zemes īpašniekiem, kuriem būs neskaidrības, tiks rasta iespēja tikties ar projektētāju. Ja zemes īpašnieks neiesaistīsies šajā procesā, tad zaudēs iespēju kanalizācijas pieslēgumu ieplānot sev izdevīgā vietā.


SIA “Priekules nami” valdes locekle Arta Brauna 

23.11.2018.