LogoS

INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM

Par projektu Nr. 5.3.1.0/17/I/030 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā, 2.kārta”

27.02.2020. SIA “Priekules nami” noslēdza būvniecības līgumu ar SIA “Grobiņas SPMK” par projekta “Ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu pārbūve Priekules pilsētā un Priekules pagasta Saulaines ciemā” ieviešanu.

Plānots, ka pirmie būvdarbi tiks uzsākti marta mēneša beigās, aprīļa mēneša sākumā - Priekules pilsētas Galvenajā ielā un Raiņa ielās, kā arī Tirgoņu, Rīta un Parka ielu sākuma posmos. Būvdarbu izpildes laikā iespējami satiksmes traucējumi un atsevišķu ielu posmu slēgšana. Būvdarbu veicējam ir uzdots izvietot informatīvas ceļa zīmes par slēgto ielu posmu.

 

27.02.2020.

 

 LogoS

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekts Nr. 4.3.1.0/18/A/016

 „Jaunu lietotāju pieslēgšana Priekules centralizētajai siltumapgādes sistēmai”.

 INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM

2019.gada 30. maijā Priekules novada būvvalde izdeva aktu par inženierbūves - siltumtrases Priekulē pieņemšanu ekspluotācijā, līdz ar to Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta Nr. 4.3.1.0/18/A/016 „Jaunu lietotāju pieslēgšana Priekules centralizētajai siltumapgādes sistēmai” turpmāk – projekts) būvniecība ir realizēta.

Projekta realizētājs SIA “Priekules nami”, būvniecības veicējs SIA “Grobiņas SPMK”. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 281 118,74, t.sk. Kohēzijas fonda finanšu instrumenta finansējums EUR 98 365,07.

Projektā ir izbūvēti apakšzemes tīkli 2833,97 m garumā, tādējādi radot iespēju siltumtrasei pieslēgt sešus objektus Priekules pilsētā - Priekules kultūras namu, Sociālā atbalsta centra ēku, SIA “Priekules nami” administratīvo ēku, Priekules novada pašvaldības administratīvo ēku, dzīvojamo māju Liepājas iela 11b un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ēku.

                                                                                                                                                                                                                        06.06.2019.

INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta Nr. 4.3.1.0/18/A/016 „Jaunu lietotāju pieslēgšana Priekules centralizētajai siltumapgādes sistēmai” turpmāk – projekts) ieviešanā, ir veikta siltumtrases izbūve līdz Priekules kultūras namam, šķērsotas dzelzceļa sliedes un izbūvēti pievadi pie SIA “Priekules nami” administratīvās un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ēkas.

                                                                                                                                                                                                                        06.03.2019.

 

 

 LogoS

 

Projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/030 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā, 2.kārta” projekts

“Ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu pārbūve Priekules pilsētā un Priekules pagasta Saulaines ciemā”.

 

INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM

SIA “Priekules nami” iepirkumu komisija 29.04.2019.pieņēma lēmumu piešķirt līguma slēgšanas tiesības iepirkumā “Ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu pārbūve Priekules pilsētā un Priekules pagasta Saulaines ciemā” SIA “Grobiņas SPMK” par līgumcenu (pēc aritmētisko kļūdu labošanas) EUR 4 258 444,59, jo tās iesniegtais piedāvājums bija vienīgais piedāvājums šajā iepirkumā un atbilda visām nolikumā izvirzītajām prasībām.

Patreiz Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk – CFLA) veic pārbaudi projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/030 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā, 2.kārta” projekta “Ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu pārbūve Priekules pilsētā un Priekules pagasta Saulaines ciemā” būvniecības iepirkuma norises pārbaudi.

Lai projektu realizētu, pašvaldība 30.04.2019. lēma lūgt aizņēmu Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju, ņemt ilgtermiņa aizņēmumu.

                                                                                                                                                                                                                            06.06.2019.

 

INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM

Saskaņā ar projekta ieviešanas plānu, patreiz notiek projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/030 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā, 2.kārta” projekta “Ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu pārbūve Priekules pilsētā un Priekules pagasta Saulaines ciemā” būvniecības iepirkums. 

06.03.2019.