Informējam, ka šā gada 28.02. iespējami īslaicīgi ūdens padeves traucējumi - Ozolu ciemā, Kalētu pagastā. Ūdens padeves traucējumi ir saistīti ar ūdensvada plīsuma remontdarbiem./28.02.2023/


Paziņojums par noteikto tarifu -Priekules pilsētā, Priekules pagastā, Virgas pagastā, Dienvidkurzemes novadā

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PRIEKULES NAMI”, vienotais reģistrācijas numurs: 42103020465, juridiskā adrese: Ķieģeļu iela 2a, Priekule, Dienvidkurzemes novads, LV­3434, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktos tarifus, kas ir aprēķināti saskaņā ar  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016. gada 14. janvāra lēmumu Nr.1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un pamatojumu noteiktajiem tarifiem.

 

Sabiedriskā pakalpojuma veids

Spēkā esošais tarifs no 01.05.2019.
(bez PVN)

Noteiktais tarifs no 01.03.2023. līdz 30.04.2023. (bez PVN)

Noteiktā tarifa 

pieaugums  (%).

Noteiktais tarifs no 01.05.2023. (bez PVN) 

Noteiktā tarifa 

pieaugums (%).

 Ūdensapgādes pakalpojumi

 1,03

1,28

24%

1,46

42%

 Kanalizācijas pakalpojumi

1,73

1.98

14%

2,21

28%

  

  

  

 

  

 

Noteiktie tarifi laika posmam no 2023.gada 1.marta līdz 2023.gada 30.aprīlim stāsies spēkā 2023. gada 1. martā (ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, neieskaitot publicēšanas dienu). Noteiktie tarifi no 2023.gada 1.maija stāsies spēkā 2023.gada 1.maijā.

Noteiktie tarifi stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" lēmumu par noteikto tarifu spēkā stāšanās atsaukšanu.

 

No noteikto tarifu spēkā stāšanās datuma nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ar 2019.gada 14.marta lēmumu Nr.71 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “PRIEKULES NAMI” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem” apstiprinātos tarifus, kas 2019.gada 18.martā publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (2019.; Nr. 54).

Noteiktā tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar elektroenerģijas izmaksu pieaugumu.

 

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajiem tarifiem un noteikto tarifu pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifu izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu  tarifiem lietotājs var  sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “PRIEKULES NAMI” Ķieģeļu ielā 2a, Priekulē otrdienās un ceturtdienās no 10:00 līdz 12:00, iepriekš sazinoties ar valdes locekli Artu Braunu, tālruņa numurs 63452970; elektroniskā pasta adrese This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajiem tarifiem rakstveidā vai elektroniski var iesniegt  sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “PRIEKULES NAMI” Ķieģeļu ielā 2a, Priekulē, elektroniskā pasta adrese This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.septiņu dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". 

 


Informējam, ka saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Padomes 2022. gada 1. decembra lēmumu Nr.266  ir apstiprinātas izmaiņas VAS “Latvijas Pasts” universālā pasta pakalpojuma tarifiem, kas stāsies spēkā 2023. gada 1. janvārī. Atsaucoties uz iepriekš minēto, SIA “PRIEKULES NAMI” rēķinu piegādes izmaksas ar VAS “Latvijas Pasts” starpniecību izmaksās 2,07 EUR (bez PVN).

Aicinām iedzīvotājus pieteikties ikmēneša rēķina saņemšanai e-pastā (bez maksas), nosūtot pieprasījumu uz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vai zvanot pa tālr. 63452970.

 


Godātais klient!

 

Pilnsabiedrība “Vides pakalpojumi Liepājai” augstu vērtē iespēju būt Jūsu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzējam. Vienlaikus vēlamies Jūs informēt par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām no 2023. gada 1. janvāra.

Latvijas Republikas Saeima Dabas resursu nodokļa (DRN) likumā ir noteikusi šā nodokļa pieaugumu ik katru gadu. Atbilstoši minētajam likumam no 01.01.2023. DRN likme par 1 sadzīves atkritumu tonnas apglabāšanu būs 95,00 EUR/t, salīdzinot ar līdzšinējiem 80,00 EUR/t.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija šā gada 25. novembrī ir izvērtējusi un apstiprinājusi SIA “Liepājas RAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu pie DRN likmes 95 EUR/t. Jaunais tarifs par nešķirotu sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā “Ķīvītes”, kas stāsies spēkā no 2023. gada 1. janvāra būs 86,90 EUR/t, kas ir par 30,9 % lielāks kā līdzšinējais.

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu (39. panta 12 daļu), ja mainās tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā, atkritumu apsaimniekotājs iekļauj apstiprināto tarifu atkritumu izvešanas maksā ar tā spēkā stāšanās dienu.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, palielinās kopējā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma maksa klientiem, un, salīdzinot ar līdzšinējo, tā tiks noteikta šādā apmērā:

 

Nešķirotie sadzīves atkritumi

Konteinera tilpums (m3)

20,00 EUR (t.sk. PVN) par 1m3 apsaimniekošanu

23,23 EUR (t.sk. PVN) par 1m3 apsaimniekošanu

Maksa par atkritumu apsaimniekošanu līdz 31.12.2022

Maksa par atkritumu apsaimniekošanu no 01.01.2023

0,12

2,40

2,78

0,24

4,80

5,58

0,66

13,20

15,33

1,1

22,00

25,56

Maiss 0,1

2,25

2,59

       

 

Vēršam uzmanību, ka efektīvākais veids, kā samazināt izmaksas arī tarifiem kāpjot, ir apdomīga iepirkšanās un atkritumu šķirošana. Atgādinām, ka šķirota stikla, papīra, plastmasas un metāla iepakojuma apsaimniekošanu nodrošinām bez maksas.

Lai saņemtu efektīvu un visaptverošu atkritumu apsaimniekošanas piedāvājumu un ieteikumus, lūdzu, sazinieties ar Klientu apkalpošanas centru, rakstot uz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vai zvanot pa telefonu 63457777.

Priecāsimies atbildēt uz Jūsu jautājumiem.

 

Ar cieņu,

Vides pakalpojumu grupa/09.12.2022.


 

Ar plānotajām uzturēšanas un apsaimniekošanas maksas tāmēm 2023.gadam un uzturēšanas darbu plāniem iespējams iepazīties SIA “Priekules nami” mājas lapā: www.priekulesnami.lv  sākot ar 2022.gada 1.novembri.

⁕ Pamatojoties uz 2017.gada 11.jūlija Ministra kabineta noteikumiem Nr.408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi”.

Jautājumu gadījumā sazināties ar dzīvojamo māju pārvaldnieku m.t. 26135184.

 

 

 

 

 


    

Par Dienvidkurzemes novada Bunkas, Embūtes, Gramzdas, Kalētu, Virgas un Vaiņodes pagastu administratīvo teritoriju dzīvojamo māju apsaimniekošanu, ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas pakalpojumiem un siltumapgādes pakalpojumu nodrošināšanu.


  

PAZIŅOJUMS!!!

 

SIA "Priekules nami" no 2022.gada 1.februāra pārtrauc kolektīvo TV antenu apkalpošanu.

Problēmu gadījumā iedzīvotājiem, vērsties pie komersantiem kuri nodrošina televīzijas pārraidīšanas

pakalpojumu. ( TET, GO3 u.c.)